GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

Pisownia skrótów

Włodzimierz Gajda

Zapisując skróty należy zwrócić uwagę na wielkość liter, obecność lub brak kropek oraz spacje występujące po kropkach.

1. Poprawność zapisu skrótu

Przy zapisie skrótów należy zwrócić uwagę na:

Skrót t. oznacza tom, zaś ttona. Również wielkość liter ma niekiedy znaczenie. Skrót wyrażenia pod tytułem zapisujemy jako pt., gdyż P.T. oznacza pleno titulo (łac. z zachowaniem należytych tytułów).

2. Duże i małe litery

Skróty zapisujemy zazwyczaj małymi literami. Rozpoczęcie zdania od skrótu wymaga oczywiście dużej litery. Por. W słowniku taka sytuacja ma miejsce w zdaniach postaci Zob. lorem ipsum.

3. Skróty zapisywane bez kropki na końcu

Skróty, w których pierwsza i ostatnia litera są jednocześnie pierwszą i ostatnią literą skracanego tekstu, na przykład mgr (magister), zapisujemy bez kropki.

Uwaga na zmianę formy. Zdanie „Do pana magistra Zaręby” należy napisać „Do mgr. Zaręby”. Natomiast zdanie „Do pani magister Zaręby” zapisujemy „Do mgr Zaręby”. Przy zmianie formy z mianownika na inny przypadek należy dodać kropkę, jeśli zmienia się ostatnia litera skracanego tekstu.

lp. Skrót Rozwinięcie
1. dr doktor
2. dra doktora
3. mgr magister
4. wg według

Tabela 1. Skróty zapisywane bez kropki

4. Skróty zapisywane z wieloma kropkami

Jeżeli drugi lub kolejny człon skrótu rozpoczyna się samogłoską, to skrót zapisujemy oddzielając poszczególne litery kropkami. Nie stosujemy spacji po kropce.

lp. Skrót Rozwinięcie
1. m.in. między innymi
2. p.n.e. przed naszą erą
3. p.o. pełniący obowiązki

Tabela 2. Skróty zapisywane z wieloma kropkami

5. Skróty zapisywane z jedną kropką na końcu

Skróty jednowyrazowe oraz wielowyrazowe, które nie są zaliczane do dwóch poprzednich kategorii, zapisujemy z jedną kropką na końcu. Na przykład cdn. (ciąg dalszy nastąpi), np. (na przykład), pt. (pod tytułem).

lp. Skrót Rozwinięcie
1. a. albo
2. ang. angielski
3. cdn. ciąg dalszy nastąpi
4. czyt. czytaj
5. dol. dolar
6. ds. do spraw
7. godz. godzina
8. gr. grecki
9. itd. i tak dalej
10. itp. i tym podobne
11. jn. jak niżej
12. jw. jak wyżej
13. np. na przykład
14. pt. pod tytułem
15. tzn. to znaczy
16. tzw. tak zwany
17. ww. wyżej wymieniony
18. zob. zobacz

Tabela 3. Skróty zapisywane z jedną kropką na końcu

6. Wyjątki

Zasady stawiania kropek nie dotyczą skrótów jednostek miar, wag, walut, skrótów jednostek i obiektów nauk przyrodniczych. Przykładowymi wyjątkami są t (tona), cm (centymetr).

Ponadto w skrótach obcych nazw wielowyrazowych zawsze stosujemy kropki: e.i. (eo ipso — tym samym), i.e. (id est — to jest, to znaczy), e.g. (exempli gratia — na przykład).

W skrótach nie stosujemy ukośnika /. Skrót d/s zapisujemy jako ds., zaś k/Warszawy czy n/Odrą — jako k. Warszawy, n. Odrą. Jedynym wyjątkiem są zapożyczone angielskie nazwy statków, np. M/s.

Wyjątkowo, w niektórych skrótach pojawiają się dywizy.

lp. Skrót Znaczenie
1. cm centymetr
2. min minuta
3. kg kilogram
4. gr grosz
5. cos cosinus
6. log logarytm
7. R Rentgen
8. v prędkość
9. Pb ołów
10. Hg rtęć
11. i.e. id est — to jest, to znaczy
12. e.g. exempli gratia — na przykład
13. e.i. eo ipso — tym samym
14. z-ca zastępca
15. z-cy zastępcy
16. M/s Motor Ship — statek motorowy
17. oo. ojców
18. ss. sióstr
19. pp. państwo

Tabela 4. Wyjątki

7. Znaki interpunkcyjne następujące po skrótach

Jeżeli po skrócie kończącym zdanie następuje kropka, to jest ona zarazem kropką kończącą zdanie. Nigdy nie stawiamy dwóch kropek.

Zdanie poprawne:
To kosztuje 35 dol.

Zdanie błędne:
To kosztuje 35 dol..

Jeżeli zdanie jest zakończone skrótem z kropką i innym znakiem interpunkcyjnym, to znak ten występuje, bez względu na kropkę kończącą skrót.

Zdania poprawne:
Czy to kosztuje 35 dol.? Tak, to kosztuje 35 dol.!

8. Uwagi końcowe

Odczytując skrót zawsze wymawiamy pełne wyrazy. Wyjątkami są skróty itp. oraz itd., które mogą być odczytywane jako i-te-pe, i-te-de. W języku starannym, również skróty itp. oraz itd. odczytujemy w pełnej postaci.

Na końcu zdania oznajmującego nie należy stawiać skrótu niezakończonego kropką, gdyż kropka kończąca zdanie może zostać błędnie odczytana jako kropka kończąca skrót.

Zdanie poprawne ale niezalecane:
Ta bluzeczka kosztuje 75 zł.

9. Bibliografia

  1. Andrzej Markowski, red. Nowy słownik poprawnej polszczyzny. PWN, Warszawa, 2003, ISBN 83-01-13962-5, str. 1742 – 1744
  2. Edward Polański, red. Nowy słownik ortograficzny. PWN, Warszawa, 2003, ISBN 83-01-13678-2, str. XCIX
lp. Adres
1. R. Chwałowski: typografia

Tabela 5. Adresy


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0